Monday, August 02, 2010

Lazy People | आळशी माणसं

Download now or preview on posterous
Aalashi Maanase.pdf (233 KB)

"आळशी माणसं" हा लेख खूपच छान  आहे. बर्याच गोष्टी ह्या माझ्याशी जुळताय, पण म्हणजे मी आळशी आहे असे नाही :)
पण जरी मि या लेखानुसार जर आळशी असेल तर मि हुशार सुद्धा आहे ..... ते कसे .... लेख वाचून पहा :D

Source: Jay™ Deshpande

Posted via email from Amit Karpe's Life Streaming

No comments: